เมนูหลัก

            ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ตรงกับสมัย พล.อ.สุนทร  คงสมพงษ์

ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาอนุมัติ หลักการ
ให้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง เพิ่มขึ้นอีก ๑ สถานี  ที่จังหวัด
อุทัยธานี โดยใช้ชื่อสถานีว่า  “ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔
สำนักงานพัฒนาภาค ๑ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
ในการปฏิบัติการจิตวิทยาด้านวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาล
กับประชาชน และ ชนกลุ่มน้อย
บนที่ราบสูงตามแนวชายแดน
ภาคตะวันตกและภาคเหนือตอน
ล่าง รวมทั้งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า
ของประเทศชาติให้อยู่ตลอดไป   โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด
มอบหมายให้กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
ดำเนินการขอจัดตั้งสถานีวิทยุ และขอใช้คลื่นความถี่จากคณะ
กรรมการกิจการวิทยกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ
(กกช.) และในปี พ.ศ.๒๕๓๘ คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจาย
เสียง และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) ได้อนุมัติความถี่ ระบบ
เอเอ็ม ความถี่ ๑๕๑๒ กิโลเฮิรตซ์  และ ระบบ เอฟเอ็ม  ความถี่
๘๘.๗๕ เมกะเฮิรตซ์  ให้ใช้ส่งกระจายเสียงออกอากาศเป็นต้นมา  โดยเริ่มทำการส่งกระจายเสียง
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๓๘  เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
     
ทำเนียบหัวหน้าสถานี

 

พ.อ.เกียรติศักดิ์   พรหมมา
น.อ.วิรัตน์   ทองพันชั่ง ร.น.
พ.อ.สาโรช   แม้นอินทร์
25 มิ.ย.34 - 31 มี.ค.35
1 เม.ย.35 - 1 ต.ค.44
1 ต.ค.44 - 1 ต.ค.47
พ.อ.เฉลิมเกียรติ   พละพล
พ.อ.ธีรพงศ์   เพ็งบุบผา
พ.อ.โสภณ  ศรีมงคล
1 ต.ค.47 - 31 มี.ค.50 1 เม.ย.50 - 30 ก.ย.54 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.57
พ.อ. จรัญ  ดุษฎี
พ.อ. สุพัฒน์ กลิ่นชาติ  
1 ต.ค.57 - 31 ต.ค.58
1 พ.ย. - ปัจจุบัน  
     
 
จัดทำโดย ศุนย์สารสนเทศสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 :: Designed by: ศสท.วส.934 ฯ
 

รายนามผู้บังคับบัญชา