เมนูหลัก

ภารกิจ

          ภารกิจ : มีหน้าที่ส่งกระจายเสียง เผยแพร่ข่าวสาร วิชาการต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ ของราษฎร  เสนอบทความ  สารคดี และให้ความรู้ความบันเทิง เป็นสื่อระหว่างประชาชนกับรัฐบาลตลอดจน ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการจิตวิทยา ในพื้นที่รับผิดชอบ
 
          
     
 
จัดทำโดย ศุนย์สารสนเทศสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 :: Designed by: ศสท.วส.934 ฯ
 

ผู้บังคับบัญชา